Detalj av byggnadsexteriör. Bild till artikel om att installation av system för el och vatten nekas avdragsrätt.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade i veckan att det inte föreligger avdragsrätt för inköp och installation av el- och vattensystem i ett bostadshus där fastighetsägaren tillhandahåller el och vatten mot faktiskt förbrukning, vilket medför att tillhandahållandet är skattepliktigt. Detta eftersom inköp och installation av vattensystem omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

HFD ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende frågan om det föreligger avdragsrätt för inköp och installation av anläggningar för el- och vattensystem, samt utrustning för individuell mätning. Skatterättsnämnden ansåg att det i båda fallen föreligger avdragsrätt i den utsträckning installationerna är hänförliga till skattepliktig omsättning.

HFD gjorde i sin dom skillnad i bedömningen av inköp och installation av anläggningar för el- och vattensystem, respektive inköp och installation för utrustning för individuell mätning av el och vatten.

Anläggningar för el- och vattensystem ansågs nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål. Därmed omfattas ingående moms på förvärv av sådana anläggningar av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Inköp och installation av utrustning för att mäta och ta betalt enligt boendes faktiska förbrukning av el och vatten ansågs däremot vara en förutsättning för att bolaget ska kunna debitera de boende mot faktisk förbrukning, och på så sätt tillhandahålla el och vatten skattepliktigt. Installation av sådan utrustning omfattas således inte av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Vår kommentar

Även om det kan uppfattas som en förutsättning att det finns kanalisation för både el och vatten för att detta ska kunna tillhandahållas skattepliktigt i en bostadsbyggnad så har HFD förklarat att avdragsförbudet för stadigvarande bostad ska tillämpas på den typen av installationer.

Domen är en förlängning av en fråga som tidigare avgjorts av HFD och som vi har skrivit om i tidigare nyhetsbrev, avseende separat tillhandahållande av el och vatten. Innebörden av domen är att det kommer att göras en skillnad i avdragsrätten beroende på om inköpen avser inköp och installation av anläggningar så som rör, ledningar, el-central och liknande, mot om det avser utrustning för att individuellt mäta och ta betalt för den faktiska förbrukningen av el och vatten.

HFDs dom är tydlig på så sätt att avdragsförbudet för stadigvarande bostad öven omfattar inköp och installation för el och vattensystem. Hur avdragsförbudet för stadigvarande bostad ska tolkas och tillämpas har varit föremål för prövning i många domar och detta lär knappast vara det sista avgörandet från HFD på området.

Vill ni veta mer om hur domen påverkar er och eventuella gränsdragningsproblem detta kan medföra så är ni välkomna att kontakta oss.