Snäckformad byggnadsdetalj. Bild till artikel om stämpelskatteplikt.

Regeringen har fattat beslut om att tilldela Lantmäteriet uppdraget att utreda förutsättningarna samt lämna förslag om att införa generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärd (fastighetsreglering, avstyckning, klyvning eller sammanläggning). Alternativt, om förutsättningar saknas, till att lämna förslag som motverkar kringgåendet av skatteplikt vid denna typ av förvärv.

Enligt gällande regler ska stämpelskatt betalas till staten när fast egendom förvärvas genom exempelvis köp eller byte av en fastighet. Någon sådan skyldighet finns dock inte när fast egendom överlåts genom fastighetsbildningsåtgärderna fastighetsreglering och klyvning.

År 2015 tillsatte regeringen en utredning, med syfte att analysera samt kartlägga fastighets- och stämpelskatteområdet, vilken under år 2017 resulterade i SOU 2017:27, Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. I utredningen framkom att fastighetspaketering och fastighetsbildningsåtgärder kunde utnyttjas i skatteplaneringssyfte och ett förslag om reglering av dessa två områden föreslogs. Förslaget mötte kritik dels för de negativa ekonomiska konsekvenser en sådan reglering skulle få på fastighetsmarknaden men också för att en reglering skulle kunna motverka fastighetsbildning för en ändamålsenlig fastighetsindelning.

Nu under februari 2021 fattade regeringen beslut om att Lantmäteriet vidare ska utreda förutsättningarna om att införa generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärd på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte av fastighet. Om Lantmäteriet anser att sådana förutsättningar föreligger ska de lämna ett justerat förslag jämte de som presenterades år 2017, där förslag på utformningen av reglerna presenteras.

Vid utformning av sitt förslag ska Lantmäteriet beakta intresset av att uppnå en ändamålsenlig fastighetsindelning. Lantmäteriet ska också beakta parternas intresse av en enkel, snabb och effektiv handläggning av fastighetsbildningsärenden. Lantmäteriet ska därutöver beakta intresset av att generations- och ägarskiften fortsatt ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Myndighetens förslag ska i så liten utsträckning som möjligt motverka de övergripande syftena med fastighetsbildningslagen, som är att främja en ändamålsenlig fastighetsindelning med hänsyn till fastighetens belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål.

Om Lantmäteriet inte anser att det finns förutsättningar att införa en generell stämpelskatteplikt ska myndigheten, i andra hand, lämna förslag på andra ändringar som motverkar att stämpelskatteplikten kringgås genom förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder.

Vår kommentar

Regeringens beslut är kortfattat och detsamma gäller även de delar av höstbudgeten (från september 2020) som nämner Lantmäteriets uppdrag. Att Lantmäteriet bereds möjlighet till att lämna ett alternativt förslag, ifall införandet av en generell stämpelskatteplikt inte är möjlig, tyder på att lagstiftaren delvis hörsammat tidigare kritik kring utredningen från 2017.

Om köparen av en fastighet är en juridisk person (bolag m.fl.) uppgår stämpelskatten till 4,25 % av fastighetens värde, och om förvärvaren är en fysisk person (privatpersoner) uppgår den till 1,5 %. Med fastighetens värde avses det högre beloppet av köpeskillingen och taxeringsvärdet året före det år som lagfart beviljas. Detta innebär att införandet av en generell stämpelskatteplikt kan få betydande skatteekonomiska effekter, vilket i sin tur kan påverka incitament kring om en fastighetsbildningsåtgärd bör genomföras eller inte. Det kan även leda till att om en fastighetsbildning av skattetekniska skäl utgår så kan inte en ändamålsenlig fastighetsindelning anses föreligga.

Vid beredning i Regeringskansliet av utredningen från 2017 års förslag har det framkommit att utredningens förslag i vissa delar är svåra att tillämpa i praktiken. Svårigheterna består bland annat i att tillämpa förslagen vid fastighetsbildningsåtgärder som omfattar många fastigheter och många parter. För det fall Lantmäteriets förslag omfattar en generell skatteplikt ser vi det som en självklarhet att detta bör vara tydligare utformat och i praktiken lättare att tillämpa än den tidigare utredningens förslag.

Myndighetens förslag ska vara regeringen tillhanda senaste den 17 december 2021 och ni kan vänta er en uppdaterad redogörelse från oss på CauseyWestling när förslaget presenterats. Trots att förslaget ännu inte inneburit förändrad lagstiftning kan detta givetvis leda till en hel del frågeställningar om hur det kan påverka er framtida hantering. Vi ser det som sannolikt att förslaget kommer leda till någon typ av lagändring på området.

Ni är självklart välkomna att kontakta oss vid eventuella frågor om detta.