Lövbeströdd gata med markeringar för anvisad parkering. Bild till artikel om ändrat rättsläge gällande moms på kontrollavgifter från privata parkeringsbolag.

EU-domstolen meddelade den 20 januari 2022 dom i vilken fastslogs att moms ska utgå på de kontrollavgifter privata bolag tar ut på felparkerade fordon på privat mark. EU-domstolen menade att ett felparkerat fordon kan anses ha nyttjat en parkeringsplats i en parkeringsverksamhet. Därmed bedömdes kontrollavgiften ha ett direkt samband med nyttjandet av parkeringsplatsen och följaktligen vara en ersättning för tillhandahållen tjänst, varför moms skulle utgå.

Högsta domstolen i Danmark ställde en fråga till EU-domstolen om de kontrollavgifter som ett privat bolag tog ut för felparkerade fordon på privat mark. Frågan gällde om det utgjorde en tjänst som tillhandahållits mot ersättning och därmed var momspliktig.

Det danska bolaget bedrev parkeringsverksamhet på privat mark enligt avtal med markägarna. Det var det danska bolaget som ställde upp de allmänna villkoren för att få parkera på parkeringsplatserna. Vid överträdelse av dessa allmänna villkor utgick en kontrollavgift, vilket framgick på skyltarna intill parkeringsplatserna.

En tjänst tillhandahålls mot ersättning endast om det föreligger ett rättsförhållande mellan parterna som innebär ömsesidigt utbyte av prestationer samt att ersättningen har ett direkt samband med den tjänst som tillhandahålls. EU-domstolen menade att när en bilist ställde sin bil på en markerad plats som det danska bolaget förvaltade skapades ett rättsförhållande mellan bolaget och bilisten som innebar ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Med andra ord nyttjade bilisten en parkeringsplats och i egenskap av tjänsteleverantör ställde bolaget en parkeringsplats till förfogande.

Inom ramen för detta rättsförhållande hade parterna rättigheter och skyldigheter i enlighet med de allmänna villkor som bolaget ställt upp. Bilisterna hade åtagit sig att betala för den vanliga parkeringsavgiften samt kontrollavgifter om de parkerat i strid med de allmänna villkoren. Det danska bolaget hade å sin sida åtagit sig att ställa en parkeringsplats till förfogande.
Kontrollavgifterna hade således ett direkt samband med de tjänster som tillhandahållits.

Det faktum att kontrollavgifter ses som en straffavgift enligt dansk rätt saknade enligt EU-domstolen betydelse för bedömningen. Domstolen menade att frågan som skulle avgöras var en unionsrättslig fråga oberoende av bedömningen enligt nationell rätt. EU-domstolen meddelade därmed att kontrollavgifter ska anses utgöra ersättning för tillhandahållna tjänster och att moms således ska utgå på avgifterna.

Vår kommentar

Ur ett svenskt perspektiv är domen av väsentligt intresse då det innebär en ändring av rättsläget. Kontrollavgifter betraktas även i Sverige som en straffavgift och inte ersättning för en tillhandahållen tjänst. Rättsfallet väcker också frågor om andra typer av felparkeringsavgifter och kontrollavgifter.

Skatteverket har i dagsläget inte lämnat någon kommentar på rättsfallet.

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor eller vill diskutera hur EU-domstolens dom påverkar er.