Förslag till ändrade jämkningsregler vid överlåtelse av fastighet

Den 26 januari lade Finansdepartementet fram ett förslag till lagändring av de svenska jämkningsreglerna. Förslaget innebär ändrade regler för mervärdesskatt vid överlåtelse av investeringsvaror. Ändringarna föranleds av att EU-domstolen anser att svenska jämkningsregler vid överlåtelse av fastighet strider mot mervärdesskattedirektivet.

De förslagna ändringarna skulle bland annat innebära att

  • vid försäljning av en fastighet utanför en verksamhetsöverlåtelse ska avdrag som gjorts för ingående skatt jämkas vid ett enda tillfälle. Jämkningen ska avse återstoden av korrigeringstiden.
  • vid överlåtelse av investeringsvaror som en del av en verksamhetsöverlåtelse ska förvärvaren fortsatt överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt, under förutsättning att förvärvaren har avdragsrätt.
  • möjligheten att avtala bort ovan samt regeln om att överlåtaren ska jämka avdrag på grund av ändringar som inträffat under innehavstiden tas bort.
  • om en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare lämnar en hyresrätt eller bostadsrätt utan att överlåta den till någon annan ska det ses som att hyresrätten eller bostadsrätten inte längre används i den skattepliktiga verksamheten under återstoden av korrigeringstiden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Vår kommentar

Vi har i en tidigare artikel skrivit om den nya mervärdesskattelagen som föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Vi efterfrågade då att lagstiftaren samtidigt som man gör en så stor förändring av lagen även hade passat på att ta bort de materiella bestämmelser där svenska jämkningsregler inte är förenliga med direktivet. Vi välkomnar därför ändringsförslaget av den nya mervärdesskattelagen men noterar samtidigt att ändringarna kan leda till vissa inlåsningseffekter. Mervärdesskatt som nu oåterkalleligt ska jämkas tillbaka vid en fastighetsöverlåtelse blir mervärdesskatt som ej kan dras av hos varken köpare eller säljare oavsett om fastigheten hela tiden används i en mervärdesskattepliktig verksamhet.

De föreslagna ändringarna av den nya mervärdesskattelagen stämmer bättre överens med vad EU-domstolens fastslagit, alltså att jämkningsskyldigheten inte kan övergå till köparen vid en försäljning av en fastighet som inte sker i samband med verksamhetsöverlåtelse.

Förslaget leder dock till en eventuell ökad kostnad för säljaren, som kan tvingas betala tillbaka tidigare avdragen ingående mervärdesskatt. Detsamma gäller om en hyresgäst frånträder en hyresrätt eller bostadsrätt där investeringar gjorts, där hyresgästen kan bli jämkningsskyldig, istället för att denna skyldighet som tidigare övergår på fastighetsägaren.

För mer information om jämkning (fr.o.m. 1 juli 2023 benämnt som justering), se vår sida för VAT Adjustment Tool.