Positiv dom från kammarrätten om moms för bowling

Kammarrätten i Stockholm har meddelat en positiv dom i ett ärende där CauseyWestling var ombud. Huvudfrågan i målet var om den discobowling som bolaget tillhandahöll på sin bowlinganläggning skulle omfattas av 6 eller 25 % moms. Kammarrätten dömde, i motsats till förvaltningsrättens dom och Skatteverkets omprövningsbeslut, till bolagets fördel och att tillhandahållandet således skulle omfattas av 6 % moms.

Det aktuella bolaget tillhandahåller bowlingtjänster på en anläggning som i huvudsak är inrättad för bowling. Bowling utgör en idrott för vilken en reducerad skattesats om 6 % moms ska tas ut. Under vissa tider förändras belysningen på bolagets anläggning, och tillhandahållandet av bowlingen marknadsförs då som discobowling. Ingen annan förändring sker, och bolaget ansåg därför att tillhandahållandet av discobowling, på samma sätt som ”vanlig” bowling, skulle utgöra en idrottstjänst som omfattas av den reducerade skattesatsen. Skatteverket höll inte med utan ansåg att normalskattesatsen på 25 % skulle tillämpas på tillhandahållandet. Skatteverkets argument för detta var att de besökande under tiden det kallades discobowling inte bowlades i syfte att utöva sport eller idrott utan för nöjes skull.

Vad som utgör en idrottstjänst, i motsats till ren rekreation och nöje, ska bedömas utifrån en helhetsbedömning av genomsnittskonsumentens uppfattning. Praxis från EU-domstolen säger att stor vikt i frågan om ett tillhandahållande ska utgöra en idrottstjänst eller inte ska bedömas utifrån anläggningens karaktär.

I domen (mål nr 5380-22) delar kammarrätten bolagets bedömning om att de förändringar som sker under de tider discobowling pågår inte inverkar på anläggningens karaktär av att huvudsakligen ge besökarna möjlighet att utöva idrott och fysisk träning. Den genomsnittlige utövarens syfte får därför även under dessa tider anses vara att utöva idrott, vilket innebär att bolagets tillhandahållande av discobowling ska omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 %.

En annan fråga i målet handlade om bolagets tillhandahållande av barnkalas i vilka de firande barnen dels fick utöva discobowling, dels tillhandahölls enklare förtäring. Skatteverket ansåg att detta skulle beskattas som ett enda tillhandahållande och med 25 % då syftet med kalaset är nöje. Kammarrätten ansåg även här att bowlingen ska omfattas av 6 % moms och att kalaspaketet består av två separata tillhandahållanden.

Vår kommentar

Domen innebär ett mycket glädjande besked för alla bowlinganläggningar runt om i landet. Endast det faktum att tjänsten marknadsförs som discobowling och att belysningen förändras fråntar inte aktivitetens idrottsliga karaktär och syfte.

Det visar även på vikten av bevisföring och expertis i processer mot Skatteverket. För även om det inte är önskvärt behöver företag ibland överklaga skatteärenden till domstol, och då är det en stor fördel att företrädas av ett ombud som har vana av att driva process mot Skatteverket. Med juridisk argumentation och framlagda bevis är chanserna högre att få rätt mot Skatteverket i domstol, då de ofta för en mer generell argumentation utan hänsyn till de specifika omständigheterna i det enskilda fallet.

Skatteverket publicerade i december 2022 två nya ställningstaganden om tillfälle att utöva idrottstjänster och korttidsupplåtelse av lokal och anläggning för idrottsutövning (dnr 8-2056195 och dnr 8-2054466). Med hänsyn till ställningstagandet om idrottstjänster är det sannolikt att Skatteverket skulle anse att discobowling, och andra aktiviteter med idrottslig karaktär som utförs på exempelvis en nattklubb, inte utgör en sådan idrottstjänst som omfattas av den reducerade skattesatsen. Vi anser däremot att en större vikt bör fästas vid hur det idrottsliga momentet i aktiviteten ser ut. Om det idrottsliga momentet är detsamma så spelar belysning, musik och övrigt i miljön runtomkring mindre roll. Det finns i vår mening argument för att det ska bedömas som en idrottstjänst oavsett vilken anläggning aktiviteten utförs på.

Har ni frågor om domen eller Skatteverkets ställningstaganden är ni välkomna att kontakta oss.