Nyproducerat bostadshus i solnedgång. Bild till artikel om fördelning av moms i bostadshus med garage

Kammarrätten har i mål 5805-20 avseende fördelning av ingående moms i ett nyproduktionsprojekt inrymmande parkeringsgarage under mark och bostäder, godkänt den skattskyldiges fördelning av ingående moms beräknad efter parkeringsgaragets yta i förhållande till total uthyrningsbar yta. CauseyWestling har varit ombud i processen.

Projektet i fråga uppfördes på totalentreprenad och ingen vägledning kring hur kostnaderna i projektet fördelar sig fanns att finna i entreprenadkontrakt, fakturor eller liknande kostnadsunderlag. Den skattskyldige (”Bolaget”) framhöll att yta utgjorde den mest rättvisande fördelningen av ingående moms mot bakgrund av att produktionskostnaden för bostäder och parkeringsgarage under mark är likvärdig, och har styrkt denna uppfattning med allmänt tillgänglig publicerad prisinformation.

Skatteverket motsatte sig Bolagets fördelning och framförde att fördelning av ingående moms vid ny-, till- eller ombyggnation som utgångspunkt ska göras utifrån produktionskostnaden för lokaler som omfattas av skattskyldighet i förhållande till produktionskostnaden för övriga delar av fastigheten, samt att en fördelningsnyckel baserad på yta inte ger ett rättvisande resultat eftersom produktionskostnaden för att bygga garage i de allra flesta fall vida understiger kostnaden för att bygga bostäder. Därigenom ansåg Skatteverket att beräkningen av avdragsgill ingående moms ska göras utifrån justeringsvärden i projektets totalentreprenadkontrakt.

Kammarrätten slog fast att det saknas stöd för Skatteverkets uppfattning att produktionskostnaderna för bostäder och garage under mark inte är jämförbara och att den uppfattningen motsägs av den prisinformation Bolaget tillhandahållit, samt att Bolaget har gjort sannolikt att resursförbrukningen per kvadratmeter vid produktion av bostäder och parkeringsgarage under mark är likvärdig. Kammarrätten slog därutöver fast att de ytor, så som fläktrum, elcentraler, trapphus och hissar som Bolaget bedömt som gemensamma för bägge uppförda verksamheter, är sådana som normalt sett får anses betjäna både bostäder och garage.

Kammarrätten ansåg att Skatteverkets beräknade avdragsrätt enligt totalentreprenadkontraktets justeringsvärden har sådana brister att den inte kan anses ge ett rättvisande resultat som så långt som möjligt motsvarar resursförbrukningen vid uppförandet av parkeringsgarage och att den av Bolaget åberopade fördelningsnyckeln därmed ska ges företräde. Bolaget ansågs sammantaget ha presenterat tillräckligt tillförlitligt underlag för att Bolagets fördelningsnyckel ska läggas till grund för en fördelning enligt skälig grund.

CauseyWestling har varit ombud i processen.

Vår kommentar

Denna dom bestrider Skatteverkets allmänna uppfattning att bostäder generellt sett skulle vara dyrare att producera än parkeringsgarage. Detta resonemang är enligt vår erfarenhet verkets vanligaste argument mot att fördela ingående moms i dessa typer av projekt efter yta.

I och med förevarande dom öppnar domstolen upp för att det finns möjligheter att fördela den ingående momsen enligt olika metoder, framförallt i avsaknad av faktiska produktionskostnader för de olika verksamhetsdelarna i projektet. Omständigheterna för olika projekt får bedömas i det enskilda fallet för att bestämma en så korrekt fördelningsnyckel som möjligt. Domen är dock ett tydligt indicium på de långtgående krav som ställs på tillförlitligt underlag för att styrka sin fördelning av ingående moms vid blandad verksamhet.

En korrekt hantering av ingående moms i nyproduktionsprojekt kan ha markant påverkan på projektets lönsamhet. CauseyWestling har mångårig erfarenhet av just fördelning enligt skälig grund, särskilt gentemot nyproduktion av bostäder, garage och kommersiella lokaler, och har vunnit flertalet processer inom området. Vår blandade kompetens av jurister och byggnadsingenjörer gör oss till en unik konsult i dessa frågor.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor