Nybyggnation i trä-och glaspartier. Bild till artikel om att svenska regler om jämkningsskyldighet strider mot EU-rätten.

EU-domstolen har genom mål C-787/18 Sögård Fastigheter slagit fast att skyldigheten att jämka moms inte kan åläggas någon annan än den som ursprungligen gjort avdraget. De svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet strider därmed mot EU-rätten.

Bakgrunden till målet var att Sögård Fastigheter hade förvärvat en fastighet som omfattades av frivillig skattskyldighet. Den tidigare ägaren hade utfört ombyggnadsåtgärder på fastigheten och i samband med det dragit av moms för investeringen. Sögård Fastigheter fortsatte att hyra ut fastigheten enligt reglerna om frivillig skattskyldighet. Sögård Fastigheter överlät sedan fastigheten till två privatpersoner som inte längre skulle bedriva någon skattepliktig verksamhet.

Frågan i målet var om Sögård Fastigheter skulle bli skyldig att jämka moms som den tidigare ägaren gjort avdrag för när den frivilliga skattskyldigheten upphört i samband med att de sålt fastigheten vidare för att användas i en ej skattepliktig verksamhet. EU-domstolens slutsats var att så inte är fallet.

Konsekvenser

Frågan om övertagande av jämkningsskyldighet har hanterats av EU-domstolen tidigare genom mål C-622/11 Pactor Vastgoed. Domstolen kom då fram till att skyldigheten att jämka avdrag inte kan åläggas en köpare av en fastighet när det är säljaren som gjort det ursprungliga avdraget. Genom C-787/18 Sögård Fastigheter har EU-domstolen ånyo kommit fram till samma slutsats.

Eftersom det genom domen står klart att våra nationella regler inte är förenliga med EU-rätten kommer lagstiftaren att behöva se över våra nationella regler och genomföra en förändring. Det vore önskvärt om mervärdesskattelagen uppdaterades på ett sådant sätt som förhåller sig till EU-domstolens slutsats för att skapa tydlighet och förutsägbarhet för när någon kan bli skyldig att jämka.

Högsta förvaltningsdomstolen ställde även en andra fråga till EU-domstolen, vilken inte besvarades. Frågan var om det blir någon skillnad i bedömningen om överlåtelsen av fastigheten istället var att anse som ett led i en verksamhetsöverlåtelse. Det är beklagligt att EU-domstolen inte besvarade den frågan eftersom det skapar fortsatt oklarhet kring rättsläget avseende en mycket närliggande fråga. Vid verksamhetsöverlåtelser träder oftast köparen in i säljarens ställning vad gäller frågor om redovisning och betalning av moms. Det är således fortsatt oklart hur HFD ställer sig till den frågan.

Aktuell dom öppnar upp för möjligheter att ompröva mervärdesskattedeklarationer där fastighetsägare blivit skyldig att jämka tillbaka moms som en tidigare ägare gjort avdrag för, domen är tillämplig retroaktivt. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor kring er hantering eller har några andra frågor kring hur detta påverkar just er.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor