1.-A_standard_IMG

Nyligen har Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3118-14, återigen avgjort ett ärende avseende avdragsrätten för renoverings- och återställningsåtgärder till den skattskyldiges fördel.

Bolaget hade ansökt om avdrag för ingående moms hänförlig till renovering av lokal i samband med byte av hyresgäst. Lokalen var utsliten av den tidigare momspliktiga hyresgästen och behövde renoveras för att vara i uthyrningsbart skick. Den nya hyresgästen bedrev ej momspliktig verksamhet och avtal om förhyrningen var redan ingånget när renoveringen påbörjades. Skatteverket ansåg i sitt beslut att renoveringen inte avsåg avveckling av den tidigare hyresgästens verksamhet utan renoveringsåtgärderna hänfördes i sin helhet till den nya hyresgästens verksamhet.

Förvaltningsrätten och nu även Kammarrätten har gått emot Skatteverkets beslut och gett bolaget avdragsrätt för den ingående momsen. Grunden för beslutet är enligt Kammarrätten att det föreligger ett direkt samband mellan kostnaderna för renoveringen och avvecklingen av den skattepliktiga verksamheten. Lokalerna var slitna och i behov av renovering pga av den tidigare hyresgästens bruk. I den mån sådana åtgärder inte kan anses hänförliga till den nya verksamheten är det således fråga om åtgärder för att återställa lokalerna efter den tidigare bedrivna verksamheten. Det saknas betydelse att avregistrering från frivillig skattskyldighet gjorts och att uthyrning till ny hyresgäst avtalades innan renoveringen utfördes. Skatteverket ifrågasatte inte heller bolagets beskrivning av renoveringen och storleken på kostnaderna.

Vår kommentar

Domen stärker ytterligare vår uppfattning om rätten till avdrag vid renovering och återställning av lokaler till uthyrningsbart skick. Det finns stöd i EU-praxis och ett antal andra domar från Kammarrätterna som ger rätt till avdrag för dessa åtgärder. Det är enligt vår mening olyckligt att Skatteverket fortsätter att försvara sitt ställningstagande att neka avdragsrätt med hänvisning till att åtgärderna kommer att utnyttjas i den nya verksamheten.

Vi rekommenderar fastighetsägare som genomfört ombyggnationer likt de i domen att överväga en begäran omprövning. Det är möjligt att gå tillbaka upp till sex år och se över avslutade ombyggnadsprojekt.