1.-A_standard_IMG

Jämkning av investeringsmoms är ett viktigt och oftast ett bortglömt område, men som på senaste tiden fått mer uppmärksamhet genom två intressanta domar.

Kortfattat om jämkning

Jämkning av investeringsmoms ska ske vid ändrad användning av en fastighet under korrigeringstiden som är 10 år (avseende ny-, till- eller ombyggnation – ingående moms över 100 tkr) eller 5 år (avseende verksamhetstillbehör – ingående moms över 50 tkr). Syftet är att avdragen ska motsvara användningen i den momspliktiga verksamheten. Jämkning kan ske antingen som en ökning eller en minskning av avdragsrätten. Med stöd av de två nya domarna ser vi att det kan finnas möjlighet att spara moms i framtiden och att det även finns möjlighet att se över den retroaktiva momshanteringen.

Praxis från EU-domstolen: undvik jämkning vid förvärv efter ändrad användning

EU-domstolen har i ett avgörande tolkat momsdirektivet och kommit fram till att återbetalning av moms som ska erläggas som en följd av jämkning, inte kan uppbäras från någon annan än den som ursprungligen gjorde avdraget. Enligt momslagen ska förvärvaren vid en fastighetstransaktion, där investeringsmomsen redan dragits av och förvärvaren bedriver icke skattepliktig verksamhet, jämka tillbaka investeringsmomsen inom korrigeringstiden. Domen öppnar för en möjlighet att skyldigheten till den negativa jämkningen inte ska belasta köparen.

Om ni förvärvat en fastighet efter den 1:a januari 2008, och efter förvärvet jämkat tillbaka investeringsmoms, ser vi att det finns en möjlighet att ompröva detta och få momsen återbetald.

Praxis från kammarrätten

Kammarrätten har kommit med ett avgörande, där ett kommunalt fastighetsbolag köpt en fastighet av kommunen, och medgetts avdragsrätt för investeringsmomsen genom jämkning.

Kommunens uppförande av byggnaden ansågs inte ha utgjort ett led i myndighetsutövning och skedde därmed i yrkesmässig verksamhet. Att kommunen fått ersättning för den ingående momsen enligt lagen om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting förändrar inte bedömningen.

Genom en lagändring ändrades förutsättningarna 1:a maj 2008 och från och med detta datum är en kommun skyldig att justera ersättningen om den säljer en investeringsvara inom korrigeringstiden. Detta under förutsättning att kommunen haft rätt till ersättning för den ingående momsen.

Om ni förvärvat någon fastighet av en kommun under tiden från 1:a januari 2008 till den 30:e april 2008 finns det fortfarande tid att utreda förutsättningarna för en eventuell positiv jämkning.

Jämkningsunderlag

På senare tid har vi märkt av ett ökat intresse och även ett ökat behov av korrekta jämkningsunderlag eftersom all investeringsmoms inte behöver jämkas.

Vid ny-, till- eller ombyggnad bör en jämkningshandling upprättas för att säkerställa en korrekt momshantering i framtiden. Det är viktigt att underlaget är korrekt och att det särskiljs på åtgärder som avser verksamhetstillbehör, reparation och underhåll samt åtgärder som ryms inom det utvidgade reparationsbegreppet.