Bokforingsnamnden_K2_K3_240419

Vi har i ett tidigare inlägg uppmärksammat de förslag om ändringar som Bokföringsnämnden lagt fram avseende förändring av allmänna råd och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning. I början av april uppdaterade Bokföringsnämnden den tidigare angivna tidsplanen för dessa förändringars genomförande.

I det första förslaget meddelade Bokföringsnämnden att samtliga förändringar skulle tillämpas på det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2024. Detta har nu skjutits upp genom att beslut om förändringarna kommer att fattas under december 2024 och därmed inte blir tvingande förrän det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2025.

Förslaget omfattar främst justeringar i syfte att förtydliga regelverken för att undvika felaktigheter och innebär överlag inte några större faktiska förändringar. En stor förändring som föreslagits är dock de ändringar av K2-regelverket som avser att begränsa vilka bolag som har möjlighet att redovisa enligt K2. Detta genom att förtydliga att regelverket endast är lämpligt för mindre företag med enklare förhållanden och som inte har vissa typer av transaktioner, tillgångar eller skulder. Detta kommer att innebära en betydande omställning för många fastighetsbolag som inte längre kommer att få tillämpa K2.

Av remisserna att döma verkar många instanser positiva till de förslag som lagts fram, men med mindre frågetecken kring vilka gränsvärden som bör tillämpas i bedömningen för om man som bolag kommer att ha rätt att tillämpa K2 eller inte.

Eftersom dessa förslag sannolikt kommer att gå igenom kan det om man som bolag redovisar enligt K2 vara en god idé att redan nu börja se över vilka möjligheter som finns och hur en eventuell övergång till K3 skulle kunna se ut. Till exempel krävs vid tillämpning av K3 komponentuppdelningar, vilket många kan uppleva som en svår och administrativt krävande process.

Vi har genom åren hjälpt ett stort antal bolag med komponentuppdelningar av fastigheter och kan även stötta er i övriga frågor avseende en eventuell övergång till K3. Tveka därför inte att kontakta oss om ni har några funderingar eller förutsättningslöst önskar diskutera detta vidare.