BFN föreslår ändringar i regelverken för K2 och K3.

I mars 2023 lade Bokföringsnämnden (BFN) fram ett förslag om ändringar av sina allmänna råd och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning. Förslaget togs fram efter den översyn av K2- och K3-regelverken som påbörjades i december 2020, och avser till största del förtydliganden av regelverken. För fastighetsbolag som idag tillämpar K2 innebär dock de föreslagna förändringarna att de kommer att behöva övergå till K3 eller RFR 2.

De förändringar som berör K3-regelverket avser primärt att förtydliga innebörden av reglerna i syfte att minska risken för felaktigheter vid tillämpningen. Med andra ord har det endast skett mindre justeringar i ett fåtal regler, och inga faktiska förändringar avses.

Förändringar av K2-regelverk

Även vad gäller K2-regelverket avser många föreslagna justeringar endast förtydliganden utan faktiska förändringar, men med skillnaden att det här även föreslås förändringar avseende vilka som får tillämpa K2-regelverket.

Tillämpningsområdet för K2 är kopplat till årsredovisningslagens gränsvärden, vilka har höjts successivt. Idag definieras större företag (som inte får använda K2) som företag som uppfyller mer än ett av villkoren: fler än 50 anställda och/eller mer än 40 miljoner kronor i tillgångar respektive mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Det har dock visat sig att höga gränsvärden kan ge upphov till en komplexitet inom bolagen som inte är avsett att redovisas inom ramen för K2 och som i sin tur kan leda till väsentliga fel i redovisningen.

Förslaget är därför att K2 endast bör anses lämpligt för mindre företag med enklare förhållanden och som inte har vissa typer av transaktioner, tillgångar eller skulder. Inte heller bostadsföreningar eller företag med utländska filialer ska i fortsättningen få tillämpa K2.

Detta innebär följaktligen att många bolag som idag tillämpar K2 framöver kommer att behöva övergå till K3 eller RFR 2. I remissen specificeras det att ”[f]öretag som normalt har, som huvudsaklig tillgång, en eller flera byggnader med betydande komponenter som har väsentligt olika nyttjandeperioder” inte längre får tillämpa K2, vilket innebär att fastighetsbolag som idag tillämpar K2 inte kommer att tillåtas göra det fortsättningsvis.

Övergång till K3-regelverk

Vid en övergång till K3 måste samtliga byggnader i fastighetsbeståndet fördelas i komponenter med rättvisande nyttjandeperioder. Då övergången till K3 och komponentavskrivningar är en relativt komplicerad process för fastighetsbolag är vårt råd till de som idag tillämpar K2 att så fort beslut fattas i ärendet se över vilka arbetsinsatser detta innebär.

Remisstiden löper ut den 2 oktober 2023. BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024 men att de även får tillämpas för räkenskapsår som inletts tidigare.

Om ni har några frågor eller behöver stöd gällande detta är ni välkomna att kontakta oss. Vi på CauseyWestling har lång erfarenhet av komponentuppdelningar av fastigheter och är sedan införandet av K3-regelverket 2013 en inom fastighetsbranschen ledande rådgivare på området.