Rättsnyheter på momsområdet

4 juni, 2020

Nyhetsbrev

Juni 2020

Rättsnyheter på momsområdet

Skatteverket meddelar lättnader gällande kraven för nedsättning av utgående mervärdesskatt avseende kunderförluster p.g.a. rådande Covid-19-pandemin.

Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om kraven för att få sätta ned en tidigare redovisad utgående mervärdesskatt. Skatteverket har nu under rådande Covid-19-pandemi publicerat ett ställningstagande där de tillfälligt lättar på kraven för att medge nedsättning med anledning av kundförlust. Skatteverket menar att det kan presumeras att köparen inte kan betala sin skuld, och rätt att sätta ned en tidigare redovisad utgående mervärdesskatt föreligger om följande kriterier är uppfyllda:

  1. Köparen är en beskattningsbar person.
  2. Ursprungsfakturan har utfärdats mellan den 1 februari och den 31 december 2020.
  3. Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  4. En skriftlig betalningspåminnelse har utfärdats.
  5. Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Är ovanstående kriterier uppfyllda får säljaren alltså sätta ned sin utgående mervärdesskatt utan att behöva ställa ut en kreditfaktura enligt bestämmelserna om kundförlust (7 kap. 6 § fjärde stycket ML). Om säljaren senare erhåller betalning ska säljaren åter redovisa den utgående mervärdesskatten till staten.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelar prövningstillstånd i frågan om vilka krav som gäller för att en kreditnota ska anses utfärdad (mål nr 459-20

Kammarrätten förklarade att bolaget inte säkerställt att adresserna är aktuella då kreditfakturor ställts ut sex år efter ursprungsfakturorna. Bolaget hade enligt kammarrätten således inte rätt till korrigering av den felaktigt debiterade utgående mervärdesskatten. En domare var dock skiljaktig. HFD meddelar nu prövningstillstånd i frågan om vilka krav som gäller för att en kreditnota ska anses utfärdad enligt 11 kap. 10 § ML.

HFD har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i mål 6144-18 avseende återbetalningsskyldighet för en avbruten byggnation.

Frågan som ställts är om det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att en fastighetsägare, som beviljats frivillig skattskyldighet för uppförande av byggnad och som sedan gjort avdrag för ingående moms avseende förvärv i byggprojektet, måste betala tillbaka avdragen ingående moms när byggprojektet avbryts innan någon uthyrning kommit till stånd.

Om ni har några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss.

Mervärdesskatt
Rasmus Robarth
0735-01 77 62
rasmus.robarth@causeywestling.com 

Vikten av att upprätta jämkningshandling i tid

Om KR i Gbg, mål nr. 3786-19

I avgörande från kammarrätten den 15 maj 2020 fann domstolen att säljaren av en fastighet är jämkningsskyldig för fastigheten till dess att en jämkningshandling upprättats i enlighet med kraven i mervärdesskattelagen och överlämnats till köparen. Säljaren ska dessutom betala skattetillägg på beloppet de är jämkningsskyldiga för men ej redovisat i momsdeklaration.

Omständigheterna i målet

En ridklubb byggde ett ridhus som hyrdes ut till ett aktiebolag som bedrev ridverksamhet. Uthyrningen omfattades av frivillig skattskyldighet och ridklubben gjorde avdrag för ingående moms för att bygga ridhuset.

Ridklubben sålde senare fastigheten till en kommun och ridklubben övertog ridverksamheten från aktiebolaget som slutade sin ridverksamhet. Till följd av att ridklubben övertog ridverksamheten upphörde den frivilliga skattskyldigheten. Eftersom det skedde en förändring av användningen av ridhuset skulle jämkning av investeringsmoms göras.

Ridklubben överlämnade inte en jämkningshandling till Kommunen i samband med att de sålde fastigheten vilket de enligt mervärdesskattelagen var skyldiga att göra, utan lämnade jämkningshandlingen till kommunen först tre år senare.

Skatteverket beslutade att ridklubben skulle jämka tidigare avdragen ingående moms samt betala skattetillägg med fullt belopp för perioden från att de sålde fastigheten till att de överlämnade jämkningshandlingen till kommunen.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterade att en förutsättning för att en köpare ska överta jämkningsskyldigheten är att säljaren lämnat en sådan jämkningshandling som anges i mervärdesskattelagen där bland annat uppgiften om den ingående momsen som hänför sig till byggnaden framgår.

Det finns ingen bestämmelse som säger när jämkningshandlingen ska lämnas, men för att kunna uppfylla sin jämkningsskyldighet måste köparen känna till de uppgifter som ska framgå i en jämkningshandling.

För att köparen ska överta jämkningsskyldigheten krävs det därför att säljaren senast i samband med försäljningen av fastigheten överlämnar en jämkningshandling.

John Andersson
john.andersson@causeywestling.com