Bild på bostadshus i samband med HFD-dom om separat tillhandahållande av el och vatten

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar skatterättsnämndens förhandsbesked och finner att tillhandahållandet av el och/eller vatten är fristående bostadsupplåtelsen och därmed ett skattepliktigt tillhandahållande.

HFD grundar sin bedömning i EU-domstolens mål Wojskowa Agencja Mieszkaniowa C-42/14, som säger att om en transaktion består av flera delar så är utgångspunkten att varje del ska ses som fristående och självständig och behandlas för sig. EU-domstolen konstaterar att huruvida hyresgästen fritt kan bestämma över förbrukningen, förekomsten av enskilda mätare, och fakturering efter förbrukning, är viktiga indikationer på om tillhandahållande av nyttigheter ska anses fristående i förhållande till den övriga uthyrningen.

HFD framhåller att det inte är tillräckligt att tillgång till el och vatten är en nödvändig förutsättning för lägenheters funktion som bostad för att tillhandahållna nyttigheter ska anses vara en del av bostadsupplåtelsen. HFD konstaterar att hyresgäster i förevarande fall kommer kunna styra över sin förbrukning, som kommer kunna kontrolleras med enskilda mätare installerade i varje lägenhet. Debiteringen kommer göras efter faktisk förbrukning och avgiften för el och/eller vatten kommer specificeras separat. Med hänvisning till ovan EU-dom finner HFD därför att bostadsrättsföreningarnas tillhandahållanden av el och/eller vatten ska anses fristående bostadsupplåtelserna och utgör därmed skattepliktiga tillhandahållanden.

HFD återförvisar frågan om huruvida avdragsrätt för ingående moms föreligger för inköp och installation av anläggningar för el och vatten.

Vår kommentar

HFD:s dom kommer att innebära en något större administrativ börda för de fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som nu ska debitera moms på separata tillhandahållanden av el och vatten. CauseyWestling välkomnar dock att domen bringar klarhet i frågan om separat debitering av el och vatten eftersom många av våra kunder under året haft frågor om Skatteverkets ställningstagande, och om Skatterättsnämndens förhandsbesked som överklagats i aktuell dom.

Det är upp till Skatterättsnämnden att besluta huruvida avdragsrätt föreligger för kostnader i samband med inköp av dessa anläggningar. Vidare skulle möjlighet till avdrag för ingående moms hänförlig till gemensamma kostnader nu kunna föreligga, då fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar till viss del bedriver momspliktig verksamhet till följd av att det separata tillhandahållandet är skattepliktigt.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om vad domen betyder för er, hur ni ska hantera såväl debitering som kostnader för el och vatten, eller om ni behöver hjälp att fastställa avdragsrätten vid hantering av ingående moms i fastighetsägande bolag.